STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85901 Máy điện tim TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 58/2021/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đình Phong Còn hiệu lực
18/08/2021

85902 Máy điện tim TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 61/2021/180000013/PCBPL - BYT Công ty Cổ phần Thương mại G&B Việt Nam Còn hiệu lực
29/08/2021

85903 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210699-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ HOÁ CHẤT THĂNG LONG Còn hiệu lực
30/08/2021

85904 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210700-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ HOÁ CHẤT THĂNG LONG Còn hiệu lực
30/08/2021

85905 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021400/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUANG THÀNH Còn hiệu lực
03/09/2021

85906 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 64-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Đã thu hồi
07/10/2021

85907 Máy điện tim TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210699 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị và Hóa chất Thăng Long Đã thu hồi
14/10/2021

85908 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2285/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KỸ THUẬT VIỆT LIÊN Còn hiệu lực
26/10/2021

85909 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y SINH 07NP-NKC Văn Phòng Đại diện Nipon Corporation tại Thành phố Hà Nội Còn hiệu lực
09/11/2021

85910 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y SINH 09NP-NKC Văn Phòng Đại diện Nipon Corporation tại Thành phố Hà Nội Còn hiệu lực
11/11/2021