STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
86101 Miếng ghép đĩa đệm nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 222/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/09/2019

86102 Miếng ghép đĩa đệm nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 233/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/09/2019

86103 Miếng ghép đĩa đệm nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 234/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/09/2019

86104 Miếng ghép đĩa đệm nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/09/391 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/10/2021

86105 Miếng ghép đĩa đệm nhân tạo dùng trong phẫu thuật cột sống CLYDESDALE TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 06/MED0618/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/08/2019

86106 Miếng ghép đĩa đệm nhân tạo dùng trong phẫu thuật cột sống Crescent TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 04/MED0618/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/08/2019

86107 Miếng ghép đĩa đệm nhân tạo dùng trong phẫu thuật cột sống DIVERGENCE TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 05/MED0618/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/08/2019

86108 Miếng ghép đĩa đệm nhân tạo dùng trong phẫu thuật cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 15/MED0518/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/08/2019

86109 Miếng ghép đĩa đệm nhân tạo dùng trong phẫu thuật cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 16/MED0518/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/08/2019

86110 Miếng ghép đĩa đệm nhân tạo dùng trong phẫu thuật cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 321/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/09/2019