STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
86201 Miếng vá khuyết sọ titan (lưới vá sọ titan) TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1371/1PL-TTDV Cty TNHH MKMED Việt Nam Còn hiệu lực
04/05/2020

86202 Miếng vá mạch máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 1079/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
09/11/2021

86203 Miếng vá mạch máu nhân tạo (mạch máu nhân tạo) loại ống thẳng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CRYOLIFE VIỆT NAM CVN_PL01 Còn hiệu lực
23/12/2022

86204 Miếng vá mạch máu nhân tạo ePTFE - Fabrics TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DK MEDICAL 14/170000124/PCBPL-BYT Công ty TNHH DK Medical Còn hiệu lực
21/06/2019

86205 Miếng vá mạch máu nhân tạo ePTFE – Felt Pledgets TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DK MEDICAL 06/170000124/PCBPL-BYT Công ty TNHH DK Medical Còn hiệu lực
21/06/2019

86206 Miếng vá mạch máu nhân tạo ePTFE – Felts TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DK MEDICAL 15/170000124/PCBPL-BYT Công ty TNHH DK Medical Còn hiệu lực
21/06/2019

86207 Miếng vá mạch máu nhân tạo phủ ePTFE TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DK MEDICAL 310823/KQPL-DKM Còn hiệu lực
10/10/2023

86208 Miếng vá màng cứng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 598/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
11/12/2019

86209 Miếng vá màng cứng TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3302 PL-TTDV Công ty TNHH Thông minh Hoàng Hà Còn hiệu lực
08/08/2020

86210 Miếng vá màng cứng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 1085/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
05/11/2021