STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
86311 Môi trường lấy mẫu/vận chuyển mẫu virus TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021280/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BMACARE Còn hiệu lực
20/07/2021

86312 Môi trường lấy mẫu/vận chuyển mẫu virus TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021419/170000164/PCBPL-BYT Công ty TNHH BMACARE Còn hiệu lực
10/09/2021

86313 Môi trường lấy mẫu/vận chuyển mẫu virus TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021444/170000164/PCBPL-BYT Công ty TNHH BMACARE Còn hiệu lực
19/09/2021

86314 Môi trường lấy mẫu/vận chuyển/bảo quản mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021243/170000164/PCBPL-BYT Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Vietlab Còn hiệu lực
13/07/2021

86315 Môi trường lọc rửa tinh trùng (Ferticult Flushing 5x20ml) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 400/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYÊN BẢO ANH Còn hiệu lực
25/03/2021

86316 Môi trường lọc rửa tinh trùng (Ferticult Flushing 5x20ml) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 400/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/04/2022

86317 MÔI TRƯỜNG LỌC RỬA TINH TRÙNG (SIL SELECT PLUS TM UPPER/LOWER LAYER) (SIL SELECT PLUS UPPER/LOWER LAYER) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 221020/22/GPCN/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/10/2022

86318 Môi trường lọc rửa tinh trùng dùng CO2 SpermActive TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 12.2-1218ĐH/170000096/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ME77 VIỆT NAM Đã thu hồi
04/06/2021

86319 Môi trường lọc rửa tinh trùng GM501 Sperm Air TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 19-0918/DH/170000096/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ME77 VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/06/2021

86320 Môi trường lọc rửa tinh trùng theo phương pháp thang nồng độ tinh trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 170522/22/GPCN/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/05/2022