STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
86391 Mô tơ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 578/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
27/12/2019

86392 Mô tơ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 578/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
27/12/2019

86393 Mô tơ hai tay khoan nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 34/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Cung ứng Y tế Nha Phong Còn hiệu lực
20/01/2021

86394 Mô tơ mài TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 634/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Cung ứng Y tế Nha Phong Còn hiệu lực
18/01/2021

86395 Mô tơ máy khoan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 520/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
27/12/2019

86396 Mô tơ máy khoan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 91/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
21/03/2022

86397 Mô tơ máy khoan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 89/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
21/03/2022

86398 Mô tơ máy khoan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 90/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
21/03/2022

86399 Mô tơ máy khoan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 88/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
21/03/2022

86400 Mô tơ tay khoan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI 705B-VT/170000063/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Việt-Thái Còn hiệu lực
14/06/2021