STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
86421 Môi trường nuôi cấy vi khuẩn - Chai cấy máu 2 phase Aerobie/BHI Agar 125 ml TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HISTOLAB VN 03/2024/PL-HISTOLABVN Còn hiệu lực
18/01/2024

86422 Môi trường nuôi cấy vi khuẩn - Chocolate (CAXV 90mm) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HISTOLAB VN 02/2024/PL-HISTOLABVN Còn hiệu lực
15/01/2024

86423 Môi trường nuôi cấy vi khuẩn - Chocolate-Bacitracine (CABACI-90 mm) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HISTOLAB VN 03/2024/PL-HISTOLABVN Còn hiệu lực
18/01/2024

86424 Môi trường nuôi cấy vi khuẩn - Chocolate-Bacitracine (CABACI-90 mm)Urea Base Agar (AU- 5 ml) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HISTOLAB VN 03/2024/PL-HISTOLABVN Còn hiệu lực
18/01/2024

86425 Môi trường nuôi cấy vi khuẩn - Chromogenic Coliform Agar(CCA 90mm) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HISTOLAB VN 02/2024/PL-HISTOLABVN Còn hiệu lực
15/01/2024

86426 Môi trường nuôi cấy vi khuẩn - Enterococci Selective Agar (EA-90 mm) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HISTOLAB VN 03/2024/PL-HISTOLABVN Còn hiệu lực
18/01/2024

86427 Môi trường nuôi cấy vi khuẩn - Hektoen Enteric Agar (HEK 90mm) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HISTOLAB VN 03/2024/PL-HISTOLABVN Còn hiệu lực
18/01/2024

86428 Môi trường nuôi cấy vi khuẩn - Kligler Iron Agar (KIA 5 ml) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HISTOLAB VN 03/2024/PL-HISTOLABVN Còn hiệu lực
18/01/2024

86429 Môi trường nuôi cấy vi khuẩn - Lysine Iron Agar(LIA-3 ml) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HISTOLAB VN 03/2024/PL-HISTOLABVN Còn hiệu lực
18/01/2024

86430 Môi trường nuôi cấy vi khuẩn - Mac Conkey Agar (MC 90mm) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HISTOLAB VN 02/2024/PL-HISTOLABVN Còn hiệu lực
15/01/2024