STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
86431 Môi trường nuôi cấy vi khuẩn - Mannitol Salt Agar (MSA 5 ml) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HISTOLAB VN 03/2024/PL-HISTOLABVN Còn hiệu lực
18/01/2024

86432 Môi trường nuôi cấy vi khuẩn - Mueller Hinton Agar (MHA 90mm) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HISTOLAB VN 02/2024/PL-HISTOLABVN Còn hiệu lực
15/01/2024

86433 Môi trường nuôi cấy vi khuẩn - Mueller Hinton Blood Agar (MHBA 90mm) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HISTOLAB VN 02/2024/PL-HISTOLABVN Còn hiệu lực
15/01/2024

86434 Môi trường nuôi cấy vi khuẩn - Sabouraud Dextrose Agar (SAB - 90mm) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HISTOLAB VN 02/2024/PL-HISTOLABVN Còn hiệu lực
15/01/2024

86435 Môi trường nuôi cấy vi khuẩn - Salmonella Shigella Agar (SS 90mm) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HISTOLAB VN 03/2024/PL-HISTOLABVN Còn hiệu lực
18/01/2024

86436 Môi trường nuôi cấy vi khuẩn - Simmons Citrate Agar (SCA 5 ml) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HISTOLAB VN 03/2024/PL-HISTOLABVN Còn hiệu lực
18/01/2024

86437 Môi trường nuôi cấy vi khuẩn - Thiosulfate Citrate Bile Salts Sucrose Agar (90mm) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HISTOLAB VN 03/2024/PL-HISTOLABVN Còn hiệu lực
18/01/2024

86438 Môi trường nuôi cấy vi khuẩn khó mọc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190883 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
28/10/2019

86439 Môi trường nuôi cấy vi khuẩn kỵ khí TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 221406-02.DSM/BPL Còn hiệu lực
15/06/2022

86440 Môi trường nuôi cấy vi khuẩn kỵ khí TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220614-02.DSM/BPL Còn hiệu lực
17/06/2022