STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
86471 Môi trường nuôi cấy vi sinh vật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1054A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/10/2022

86472 Môi trường nuôi cấy vi sinh vật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1054A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/10/2022

86473 MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY VI SINH VẬT TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC 100823/VB-LVT Còn hiệu lực
10/08/2023

86474 Môi trường nuôi cấy vi sinh vật TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC 120124/VB-LVT Còn hiệu lực
15/01/2024

86475 Môi trường nuôi cấy vi sinh vật TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC 120124/VB-LVT Còn hiệu lực
15/01/2024

86476 Môi trường nuôi cấy vi sinh vật TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC 120124/VB-LVT Còn hiệu lực
15/01/2024

86477 Môi trường nuôi cấy vi sinh vật TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC 120124/VB-LVT Còn hiệu lực
15/01/2024

86478 Môi trường nuôi cấy vi sinh vật TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC 120124/VB-LVT Còn hiệu lực
15/01/2024

86479 Môi trường nuôi cấy vi sinh vật dạng bột đông khô TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BIOTECHLAB 02/PLTTBYT/BTL/23 Còn hiệu lực
20/11/2023

86480 Môi trường nuôi cấy đông khô TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1357/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DEKA Còn hiệu lực
03/09/2020