STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
86621 Máy đo độ loãng xương TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ & KỸ THUẬT HÌNH ẢNH SAIGONMIT 150823/KQPL-SAIGONMIT Còn hiệu lực
19/10/2023

86622 Máy đo độ loãng xương TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ & KỸ THUẬT HÌNH ẢNH SAIGONMIT 150823/KQPL-SAIGONMIT Còn hiệu lực
19/10/2023

86623 Máy đo độ loãng xương TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI G&B VIỆT NAM 0302/PCBPL-GB Còn hiệu lực
19/01/2024

86624 Máy đo độ loãng xương bằng sóng siêu âm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190743 - ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC Còn hiệu lực
10/02/2020

86625 Máy đo độ loãng xương bằng sóng siêu âm (Loại để bàn) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 56/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty Cổ phần Thương mại G&B Việt Nam Còn hiệu lực
06/09/2019

86626 Máy đo độ loãng xương bằng tia X TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 31/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Thanh Phương Còn hiệu lực
19/06/2019

86627 Máy đo độ loãng xương bằng tia X TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 30/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Thanh Phương Còn hiệu lực
19/06/2019

86628 Máy đo độ loãng xương bằng tia X TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 186/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Thanh Phương Còn hiệu lực
27/06/2019

86629 Máy đo độ loãng xương bằng tia X TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 185/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Thanh Phương Còn hiệu lực
27/06/2019

86630 MÁY ĐO ĐỘ LOÃNG XƯƠNG BẰNG TIA X TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT Y TẾ TD 01/2022/PLTTBYT-TP Còn hiệu lực
18/02/2022