STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
86631 Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-96/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
28/11/2019

86632 Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-96/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
28/11/2019

86633 Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 30/2019/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
07/11/2019

86634 Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 31/2019/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
07/11/2019

86635 Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 29/2019/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
07/11/2019

86636 Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 21321CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH Còn hiệu lực
05/04/2021

86637 Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 51/2022/NP-PL Còn hiệu lực
16/06/2022

86638 Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 97/2022/NP-PL Còn hiệu lực
17/08/2022

86639 Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 98/2022/NP-PL Còn hiệu lực
17/08/2022

86640 Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂN LONG 13/2022/TL-PL Còn hiệu lực
28/09/2022