STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
86641 Máy điều trị vàng da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 38-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Đã thu hồi
09/08/2021

86642 Máy điều trị vàng da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 68-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Đã thu hồi
10/10/2021

86643 Máy điều trị vàng da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 17/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
12/10/2022

86644 Máy điều trị vàng da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 17/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
12/10/2022

86645 Máy điều trị vàng da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 23/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
18/10/2022

86646 Máy điều trị vàng da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 01/ Mod. 520 /VBPL Còn hiệu lực
08/04/2024

86647 Máy điều trị vết thương bằng liệu pháp chân không và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 079/SNI/0420 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
16/04/2020

86648 Máy điều trị vết thương bằng phương pháp hút áp lực âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NAVIGLOBAL 03/2024/BPL-NAVIGLOBAL Còn hiệu lực
15/05/2024

86649 Máy điều trị vi sóng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 2607MP/170000123/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÚ THÁI Còn hiệu lực
28/06/2019

86650 Máy điều trị vi sóng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 002-DA/170000108/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á Đã thu hồi
17/12/2019