STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
86711 Nước cất 1 lần TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT SAO MAI 2201PL-SM/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/01/2023

86712 Nước cất 2 lần TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT SAO MAI 2201PL-SM/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/01/2023

86713 Nước cất không có Nuclease TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE 01/2022/PL-LABONE Còn hiệu lực
30/05/2022

86714 Nước cất không có Nuclease TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE 01/2022/ PL-LABONE Còn hiệu lực
28/06/2022

86715 Nước cất rửa dụng cụ phòng mổ/ Nước cất tiệt trùng rửa dụng cụ phòng mổ - Têu chuẩn dược điển Việt Nam IV/ TCVN:4851-89 TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC HÀ 22/PL-KTDA/PH;170000148/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/11/2023

86716 Nước châm điện cực cho máy điện giải đồ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 220222HN-CARE/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/02/2022

86717 Nước kiềm Ion khử khuẩn. Hiệu Purechan TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 432-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/04/2022

86718 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2234 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT VPĐD PHARMACEUTICAL WORKS POLPHARMA S.A. Đã thu hồi
11/07/2019

86719 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2234 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT VPĐD PHARMACEUTICAL WORKS POLPHARMA S.A. Còn hiệu lực
19/07/2019

86720 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2356 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT VPĐD PHARMACEUTICAL WORKS POLPHARMA S.A. Còn hiệu lực
19/07/2019