STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
86771 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 07-2023/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/10/2023

86772 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 08-2023/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/10/2023

86773 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3829/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/10/2023

86774 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3831/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/10/2023

86775 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3883/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/11/2023

86776 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3916/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/12/2023

86777 Máy đo đường huyết TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ QUANG HƯNG 01/2023/PLTTBYT-QH Còn hiệu lực
20/12/2023

86778 Máy đo đường huyết TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ BÁCH HỢP BH-PL2023-0919 Còn hiệu lực
27/12/2023

86779 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN HIẾU 10/2024/PLTTBYT-TH Còn hiệu lực
09/01/2024

86780 Máy đo đường huyết TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN MÀU XANH VIỆT 05/2024/PLTTBYT-MXV Còn hiệu lực
12/03/2024