STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
86851 Máy đốt rễ thần kinh bằng sóng cao tần và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HẢI ÂU 0903/2022-CV/HA Còn hiệu lực
11/03/2022

86852 Máy đốt rễ thần kinh bằng sóng cao tần và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HẢI ÂU 2305/2022/CV-HA Còn hiệu lực
23/05/2022

86853 Máy đốt rung nhĩ sử dụng RF và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 366/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/08/2019

86854 Máy đốt rung nhĩ sử dụng RF và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1694/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/11/2020

86855 Máy đốt rung nhĩ sử dụng RF và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1694/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/11/2020

86856 Máy đốt rung nhĩ sử dụng RF và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1694/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/11/2020

86857 Máy đốt rung nhĩ sử dụng RF và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/07/189 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/08/2021

86858 Máy đốt rung nhĩ và phụ kiện bao gồm bàn đạp, dây cáp, đầu đốt rung nhĩ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 745/170000077/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/03/2021

86859 Máy đốt sóng cao tần và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021700A/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/11/2023

86860 Máy đốt sóng cao tần (RFA) và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN BPL0058/THUYAN Còn hiệu lực
01/11/2023