STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87001 Máy đốt u bằng sóng cao tần và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 64/MED1219 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/04/2020

87002 Máy đốt u bằng vi sóng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 158/PLBCD/200000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH Transmedic Healthcare Còn hiệu lực
23/09/2021

87003 Máy đốt u bằng vi sóng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA 01/2024-ANPHA/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/03/2024

87004 Máy đốt u bằng vi sóng và phu kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 85/MED1117/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/10/2019

87005 Máy đốt u bằng vi sóng và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 35/MED1119 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/02/2020

87006 Máy đốt u bằng vi sóng và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 24/MED0120 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/03/2020

87007 Máy đốt u bằng vi sóng và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 63/MED1219 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/04/2020

87008 Máy đốt u bằng vi sóng và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 13/MED0520 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/09/2020

87009 Máy đốt u gan bằng sóng cao tần RFA và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 226/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/09/2019

87010 Máy đốt u gan bằng vi sóng và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 221/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/09/2019