STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87031 Miếng cầm máu mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 10.22/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/01/2023

87032 Miếng cầm máu mũi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT HÀN 01/2022/PLTTBYT-VH Còn hiệu lực
04/01/2023

87033 Miếng cầm máu mũi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XNK CÔNG TOÀN 07/CT-BPL Còn hiệu lực
08/06/2023

87034 Miếng cầm máu mũi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 55/2023/KQPL-USM Đã thu hồi
24/06/2023

87035 Miếng cầm máu mũi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 55/2023/KQPL-USM Còn hiệu lực
26/06/2023

87036 Miếng cầm máu mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ 19/BPL/2023 Còn hiệu lực
03/07/2023

87037 Miếng cầm máu mũi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HASUKITO 2504/2022/PL-HASUKITO Đã thu hồi
25/07/2023

87038 Miếng cầm máu mũi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HASUKITO 2504/2022/PL-HASUKITO Còn hiệu lực
25/07/2023

87039 Miếng cầm máu mũi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HASUKITO 25/04/2022/PL-HASUKITO Còn hiệu lực
26/02/2024

87040 Miếng cầm máu mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ SAO MAI 07/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/03/2024