STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87041 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên nhóm máu hệ ABO và Rh(D) TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 04-22/170000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/01/2022

87042 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên nhóm máu hệ ABO và Rh(D) TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 05LH/PL-2022 Còn hiệu lực
14/02/2022

87043 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên nhóm máu hệ ABO và Rh(D) TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 07LH/PL-2022 Còn hiệu lực
15/02/2022

87044 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2 TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LOGISTICS T&T GLOBAL 0902/22/TT/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/02/2022

87045 Thẻ xét nghiệm định tính kháng thể bất thường kháng hồng cầu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 10LH/PL-2022 Còn hiệu lực
21/02/2022

87046 Thẻ xét nghiệm định tính kháng thể bất thường kháng hồng cầu (sàng lọc, nhận diện) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 03-22/170000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/01/2022

87047 Thẻ xét nghiệm định tính kháng thể bất thường kháng hồng cầu (sàng lọc, nhận diện) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 05-22/170000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/01/2022

87048 Thẻ xét nghiệm định tính kháng thể bất thường, hòa hợp và định nhóm máu hệ ABO TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KHỎE THÁI DƯƠNG 22.04/BPL-TDH Còn hiệu lực
10/03/2022

87049 Thẻ xét nghiệm định tính kháng thể của hệ ABO, hồng cầu mẫn cảm, kháng thể bất thường, hòa hợp truyền máu, kháng nguyên hồng cầu và kiểm soát xét nghiệm định nhóm máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 279/2022/NP-PL Còn hiệu lực
19/12/2022

87050 Thẻ xét nghiệm định tính kháng thể của hệ ABO, kháng thể bất thường, hòa hợp truyền máu, kháng nguyên hồng cầu và kiểm soát xét nghiệm định nhóm máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 275/2022/NP-PL Còn hiệu lực
19/12/2022