STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87101 Thân răng cấy ghép dạng bắt vít TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200806 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
04/01/2021

87102 Thân răng cấy ghép dạng bắt vít TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20180807 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Đã thu hồi
30/12/2021

87103 Thân răng cấy ghép dạng bắt vít TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT 12072022.02/SD/BPL Đã thu hồi
14/07/2022

87104 Thân răng cấy ghép dạng bắt vít TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20180807-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/07/2022

87105 Thân răng cấy ghép dạng bắt vít TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT 20220813/SD/BPL Còn hiệu lực
15/08/2022

87106 Thân răng cấy ghép dạng bắt vít TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT 20230525/SD/BPL Đã thu hồi
29/05/2023

87107 Thân răng cấy ghép dạng bắt vít TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT 20230530.02/SD/BPL Còn hiệu lực
31/05/2023

87108 Thân răng cấy ghép kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191444 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
20/02/2020

87109 Thân răng cấy ghép kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200807 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
04/01/2021

87110 Thân răng cấy ghép kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20180809-ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
13/01/2022