STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87181 Thuốc thử xét nghiệm định lượng và định tính 26 thông số huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 243/2022/NA-PL Còn hiệu lực
10/12/2022

87182 Thuốc thử xét nghiệm định lượng vancomycin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3127/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/10/2022

87183 Thuốc thử xét nghiệm định lượng vancomycin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3263/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/11/2022

87184 Thuốc thử xét nghiệm định lượng vancomycin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3398/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/12/2022

87185 Thuốc thử xét nghiệm định lượng vancomycin TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0131 Còn hiệu lực
10/03/2023

87186 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Vitamin B12 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1843/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/07/2021

87187 Thuốc thử xét nghiệm định lượng vitamin B12 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3275/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/11/2022

87188 Thuốc thử xét nghiệm định lượng vitamin B12 hoạt tính (holotranscobalamin) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2827/2210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/07/2022

87189 Thuốc thử xét nghiệm định lượng vitamin B12 hoạt tính (holotranscobalamin) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2828/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/07/2022

87190 Thuốc thử xét nghiệm định lượng vitamin B12 hoạt động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1863/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/08/2021