STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87211 Thuốc thử xét nghiệm định lượng α1-antitrypsin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL23255/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/11/2022

87212 Thuốc thử xét nghiệm định lượng α1-antitrypsin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3396/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/12/2022

87213 Thuốc thử xét nghiệm định lượng α1‑acid glycoprotein TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3256/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/11/2022

87214 Thuốc thử xét nghiệm định lượng α‑amylase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3037/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/09/2022

87215 Thuốc thử xét nghiệm định lượng α‑amylase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3093/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/09/2022

87216 Thuốc thử xét nghiệm định lượng α‑amylase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3094/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/09/2022

87217 Thuốc thử xét nghiệm định lượng α‑amylase tụy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3174/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/10/2022

87218 Thuốc thử xét nghiệm định lượng α‑amylase tụy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3190/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/10/2022

87219 Thuốc thử xét nghiệm định lượng α‑amylase tụy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3329/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/12/2022

87220 Thuốc thử xét nghiệm định lượng β-2 microglobulin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 43/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
09/08/2021