STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87221 Thuốc thử xét nghiệm định lượng α‑amylase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3037/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/09/2022

87222 Thuốc thử xét nghiệm định lượng α‑amylase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3093/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/09/2022

87223 Thuốc thử xét nghiệm định lượng α‑amylase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3094/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/09/2022

87224 Thuốc thử xét nghiệm định lượng α‑amylase tụy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3174/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/10/2022

87225 Thuốc thử xét nghiệm định lượng α‑amylase tụy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3190/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/10/2022

87226 Thuốc thử xét nghiệm định lượng α‑amylase tụy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3329/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/12/2022

87227 Thuốc thử xét nghiệm định lượng β-2 microglobulin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 43/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
09/08/2021

87228 Thuốc thử xét nghiệm định lượng β-2 microglobulin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 200/2022/NP-PL Còn hiệu lực
04/10/2022

87229 Thuốc thử xét nghiệm định lượng β-hCG TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 057.1-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/03/2023

87230 Thuốc thử xét nghiệm định lượng β2-MG TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 057.1-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/03/2023