STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87271 Máy đo huyết áp điện tử tại cổ tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 43PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vật tư Y tế Hà Nội Còn hiệu lực
26/06/2019

87272 Máy đo huyết áp điện tử tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2065/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG Còn hiệu lực
17/12/2020

87273 Máy đo huyết áp điện tử tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VNHN HÀ NỘI VIỆT NAM 230224-3/PCBPL-VNHN Còn hiệu lực
26/02/2024

87274 Máy đo huyết áp điện tử và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 01.18/170000163 /PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Gia Còn hiệu lực
06/07/2020

87275 Máy đo huyết áp điện tử và phụ kiện đi kèm (HBP-1100) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 05.17/170000163 /PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Gia Đã thu hồi
06/07/2020

87276 Máy đo huyết áp điện tử và phụ kiện đi kèm (HBP-1100) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 05.17/170000163 /PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Gia Còn hiệu lực
07/07/2020

87277 Máy đo huyết áp điện tử và phụ kiện đi kèm (HBP-1300) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 04.17/170000163 /PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Gia Còn hiệu lực
07/07/2020

87278 Máy đo huyết áp điện tử và phụ kiện đi kèm (HBP-9020) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 02.17/170000163/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Gia Còn hiệu lực
06/07/2020

87279 Máy đo huyết áp điện tử và phụ kiện đi kèm (HEM-907) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 33.18/170000163/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Gia Còn hiệu lực
07/07/2020

87280 Máy đo huyết áp điện tử và phụ kiện đi kèm (JPN2) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 06.17/170000163 /PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Gia Đã thu hồi
06/07/2020