STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87271 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD10 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210988 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Còn hiệu lực
04/01/2022

87272 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD10 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 80/2023/NP-PL Còn hiệu lực
27/03/2023

87273 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD103 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 294/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
15/12/2021

87274 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD103 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220721-01.BDB/BPL Còn hiệu lực
26/07/2022

87275 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD105 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 257/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
06/12/2021

87276 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD117 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 275/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
11/12/2021

87277 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD117 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 286/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
15/12/2021

87278 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD11b TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 202101000-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Còn hiệu lực
04/01/2022

87279 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD11c TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 288/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
15/12/2021

87280 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD11c TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220722-01.BDB/BPL Còn hiệu lực
26/07/2022