STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87331 Thuốc thử xét nghiệm định lượng thụ thể transferrin hòa tan (sTfR) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3449/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/02/2023

87332 Thuốc thử xét nghiệm định lượng thyroglobulin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2079/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/10/2021

87333 Thuốc thử xét nghiệm định lượng thyroglobulin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2784/210000017/PCBPL-BYT Đã thu hồi
06/07/2022

87334 Thuốc thử xét nghiệm định lượng thyroglobulin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2856/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/07/2022

87335 Thuốc thử xét nghiệm định lượng thyroglobulin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3222/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/11/2022

87336 Thuốc thử xét nghiệm định lượng thyroxine TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2852/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/07/2022

87337 Thuốc thử xét nghiệm định lượng thyroxine TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2951/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/08/2022

87338 Thuốc thử xét nghiệm định lượng thyroxine TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3097/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/09/2022

87339 Thuốc thử xét nghiệm định lượng tobramycin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3143/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/10/2022

87340 Thuốc thử xét nghiệm định lượng transferrin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 213/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
26/06/2021