STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87341 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên FMC7 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 259/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
06/12/2021

87342 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên FMC7 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 221003-01.BDB/BPL Còn hiệu lực
03/10/2022

87343 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên HLA-B27 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 27/2022/NP-PL Còn hiệu lực
01/03/2022

87344 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên HLA-B27 TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220404-01.DSM/BPL Đã thu hồi
05/04/2022

87345 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên HLA-B27 TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220404-01.BDB/BPL Còn hiệu lực
05/04/2022

87346 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên HLA-DR TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 323/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
07/01/2022

87347 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên Kappa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 329/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
07/01/2022

87348 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên Lambda TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 337/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
21/12/2021

87349 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên MPO TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220729-01.BDB/BPL Còn hiệu lực
01/08/2022

87350 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên Myeloperoxydase TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 289/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
15/12/2021