STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87511 Túi nhựa mẫu TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 447-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/04/2022

87512 Túi nôn TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 45.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HEALTHCARE Còn hiệu lực
18/03/2021

87513 Túi nôn TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 45.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HEALTHCARE Còn hiệu lực
18/03/2021

87514 Túi nước (Phụ kiện đồng bộ của máy tán sỏi ngoài cơ thể) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD 659PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/05/2022

87515 Túi nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH 28118-TT/170000070/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH Còn hiệu lực
11/06/2019

87516 Túi nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HL045/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Còn hiệu lực
08/10/2019

87517 Túi nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 55/MED0919 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Còn hiệu lực
14/11/2019

87518 Túi nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HOÀNG PHƯƠNG 09/170000106/PCBPL-BYT Công ty TNHH thiết bị y tế và hóa chất Hoàng Phương Còn hiệu lực
22/09/2020

87519 Túi nước tiểu TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 932PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH Còn hiệu lực
22/09/2020

87520 Túi nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1099/170000074/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDICENT Còn hiệu lực
10/12/2020