STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87581 Nẹp bàn ngón các loại, các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 238/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/09/2019

87582 Nẹp bàn ngón các loại, các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 239/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/09/2019

87583 Nẹp bàn ngón các loại, các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 240/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/09/2019

87584 Nẹp bàn ngón các loại, các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 241/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/09/2019

87585 Nẹp bàn ngón các loại, các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 33/MED1219 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/02/2020

87586 Nẹp bản nhỏ nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC TL83/170000067/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

87587 Nẹp bản nhỏ, bản hẹp, bản rộng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 021/MDN/0320 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
05/04/2020

87588 Nẹp bản nhỏ/bản hẹp/bản rộng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC TL87/170000067/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

87589 Nẹp bản rộng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 276/MDN/0920 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
13/10/2021

87590 Nẹp bản rộng các loại, các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 170/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/09/2019