STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87621 Túi đựng phân (cho hậu môn nhân tạo) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 047/170000006/PCBPL-BYT VPĐD. Neo Agro Business Co., Ltd tại Tp. HCM Còn hiệu lực
18/05/2021

87622 Túi đựng rác thải TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181734 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GETZ BROS & CO. (VIỆT NAM) Còn hiệu lực
09/06/2021

87623 Túi đựng rác thải TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181734/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GETZ BROS & CO. (VIỆT NAM) Còn hiệu lực
13/08/2021

87624 Túi đựng tạng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M-PL-045-2021 Công ty TNHH 3M Việt Nam Còn hiệu lực
27/10/2021

87625 Túi đựng thức ăn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200355 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) Còn hiệu lực
12/06/2020

87626 Túi đựng thức ăn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) 13/2022-MEGA Còn hiệu lực
28/07/2022

87627 Túi đựng tử thi TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 45.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HEALTHCARE Còn hiệu lực
18/03/2021

87628 Túi đựng tử thi TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 45.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HEALTHCARE Còn hiệu lực
18/03/2021

87629 Túi đựng tử thi TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 45.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HEALTHCARE Còn hiệu lực
18/03/2021

87630 Túi đựng tử thi TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 45.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HEALTHCARE Còn hiệu lực
18/03/2021