STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87631 Túi sơ cứu Surviveware TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 528.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH HIKATA Còn hiệu lực
26/10/2021

87632 Túi tăng tốc dịch truyền TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018406 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HÂN Còn hiệu lực
10/06/2019

87633 Túi tăng tốc dịch truyền TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV013/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/07/2019

87634 Túi tăng tốc dịch truyền TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH C.P.V 003/2022/PCBPL/CPV-MEDLINKET Còn hiệu lực
20/12/2022

87635 Túi tạo môi trường nuôi cấy vi khuẩn kỵ khí có chỉ thị TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 20220823-01.DSM/BPL Còn hiệu lực
08/11/2022

87636 Túi tạo môi trường nuôi cấy vi khuẩn kỵ khí có chỉ thị TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 221221-05.DSM/BPL Còn hiệu lực
21/12/2022

87637 Túi tạo môi trường nuôi cấy vi khuẩn ưa CO2 TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 20220823-02.DSM/BPL Còn hiệu lực
08/11/2022

87638 Túi tạo môi trường nuôi cấy vi khuẩn ưa CO2 TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 221221-06.DSM/BPL Còn hiệu lực
21/12/2022

87639 Túi tạo môi trường nuôi cấy vi khuẩn vi hiếu khí TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 20220823-03.DSM/BPL Còn hiệu lực
08/11/2022

87640 Túi tạo môi trường nuôi cấy vi khuẩn vi hiếu khí TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 221221-07.DSM/BPL Còn hiệu lực
21/12/2022