STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87691 Máy đo loãng xương toàn thân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO HÀ TRANG 170000111/PCBPL-BYT/220 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thiết bị vật tư Việt Tiến Còn hiệu lực
13/01/2021

87692 Máy đo loãng xương toàn thân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 209/Stemlab-2021/ 190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
30/08/2021

87693 Máy đo loãng xương toàn thân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1875/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN C.P.V Còn hiệu lực
12/10/2021

87694 Máy đo loãng xương toàn thân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 255/J-one-2021/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
15/11/2021

87695 Máy đo loãng xương toàn thân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 255/J-one-2021/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
15/11/2021

87696 Máy đo loãng xương toàn thân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 07/2022-J-One/PĐ-PL Còn hiệu lực
17/05/2022

87697 Máy đo loãng xương toàn thân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 07/2022-J-One/PĐ-PL Còn hiệu lực
17/05/2022

87698 Máy đo loãng xương toàn thân Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO HÀ TRANG 09042018-024/T/PL Đã thu hồi
17/11/2022

87699 Máy đo loãng xương toàn thân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO HÀ TRANG 09042018-02/VT/PL Còn hiệu lực
17/11/2022

87700 Máy đo loãng xương toàn thân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH C.P.V 02/PCBPL/CPV-APELEM Còn hiệu lực
23/10/2023