STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87761 Vít neo cố định dây chằng loại JUMBO BUTTON TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 03/0307/MERAT-2020 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MY TÂM Còn hiệu lực
11/07/2020

87762 Vít neo cố định dây chằng loại JUMBO BUTTON TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 03/0307/MERAT-2020. CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MY TÂM Còn hiệu lực
13/10/2020

87763 Vít neo cố định dây chằng loại LIFTFIX BUTTON TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 03/0307/MERAT-2020 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MY TÂM Còn hiệu lực
11/07/2020

87764 Vít neo cố định dây chằng loại LIFTFIX BUTTON TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 03/0307/MERAT-2020. CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MY TÂM Còn hiệu lực
13/10/2020

87765 Vít neo cố định dây chằng loại LOOPFIX BUTTON TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 03/0307/MERAT-2020 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MY TÂM Còn hiệu lực
11/07/2020

87766 Vít neo cố định dây chằng loại LOOPFIX BUTTON TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 03/0307/MERAT-2020. CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MY TÂM Còn hiệu lực
13/10/2020

87767 Vít neo cố định dây chằng nội soi khớp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021164/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ THÀNH ÂN Còn hiệu lực
19/05/2021

87768 Vít neo cố định gân, dây chằng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2523/2021/180000028/PCBPL-BYT Vít neo cố định gân, dây chằng Còn hiệu lực
17/12/2021

87769 Vít neo cố định gân, dây chằng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2523/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO BAN MA Còn hiệu lực
17/12/2021

87770 Vít neo cố định gân, dây chằng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2523/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO BAN MAI Còn hiệu lực
17/12/2021