STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87771 Máy đo nhãn áp dạng bút TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 135/170000031/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
27/11/2019

87772 Máy đo nhãn áp GOLDMAN TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 019JP/170000032/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nam Hưng Còn hiệu lực
26/06/2019

87773 Máy đo nhãn áp Goldman TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 180122KL/170000032/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/04/2022

87774 Máy đo nhãn áp Goldmann TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 201222KL/170000032/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/12/2022

87775 Máy đo nhãn áp Goldmann TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 17042023JP/170000032/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/04/2023

87776 Máy đo nhãn áp không tiếp xúc cầm tay Tonocare TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018425 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ NAM HÀ NỘI Còn hiệu lực
22/08/2019

87777 Máy đo nhãn áp không tiếp xúc TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 144/170000031/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
28/10/2019

87778 Máy đo nhãn áp không tiếp xúc TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 139A/170000031/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
27/11/2019

87779 Máy đo nhãn áp không tiếp xúc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 378/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CARL ZEISS VIỆT NAM Đã thu hồi
01/06/2020

87780 Máy đo nhãn áp không tiếp xúc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2181/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CARL ZEISS VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/12/2021