STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87811 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-725/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
18/11/2019

87812 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-783/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
04/11/2019

87813 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-784/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
24/07/2020

87814 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-863/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
04/11/2019

87815 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-904/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
19/11/2019

87816 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-905/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
14/11/2019

87817 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 152/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
20/07/2020

87818 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 161/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
18/06/2020

87819 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 161/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
18/06/2020

87820 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 163/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
18/06/2020