STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87841 Máy đo niệu dòng đồ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THANH HẢI AN 01/2022/TH AN Còn hiệu lực
23/08/2022

87842 Máy đo niệu dòng đồ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THANH HẢI AN 02/2022/TH AN Còn hiệu lực
23/08/2022

87843 Máy đo niệu dòng đồ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIMAI VIỆT NAM 04.2024/PL-SIMAI Còn hiệu lực
24/04/2024

87844 Máy đo Niệu dòng đồ (Uroflowmeter) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018575 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ÁNH SÁNG XANH Còn hiệu lực
24/10/2019

87845 Máy đo niệu động học TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 48/170000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/05/2022

87846 Máy đo niệu động học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2535A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/05/2022

87847 Máy đo niệu động học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THANH HẢI AN 03/2022/TH AN Còn hiệu lực
23/08/2022

87848 Máy đo niệu động học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIMAI VIỆT NAM 02.2023/PL-SIMAI Còn hiệu lực
21/09/2023

87849 Máy đo Niệu động học (Kèm vật tư, phụ kiện) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018571 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ÁNH SÁNG XANH Còn hiệu lực
24/10/2019

87850 Máy đo Niệu động học Kèm vật tư phụ kiện (Urodynamic) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018572 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ÁNH SÁNG XANH Còn hiệu lực
24/10/2019