STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87881 Môi trường lọc tinh trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TA026/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH Còn hiệu lực
18/12/2019

87882 Môi trường lọc tinh trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TA016/170000073/ PCBPL-BYT (môi trường lọc tinh trùng) CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH Còn hiệu lực
28/10/2020

87883 Môi trường lọc tinh trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VITROTECH 01/PL/2022/ VITROTECH Còn hiệu lực
10/12/2022

87884 Môi trường lọc tinh trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH TRÍ 230504/PL/NDC1 Còn hiệu lực
06/05/2023

87885 Môi trường lọc tinh trùng theo phương pháp thang nồng độ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2253/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
16/12/2021

87886 Môi trường lọc tinh trùng theo phương pháp thang nồng độ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1980/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
17/12/2021

87887 Môi trường lọc tinh trùng theo phương pháp thang nồng độ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1980/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
17/12/2021

87888 Môi trường lọc tinh trùng theo phương pháp thang nồng độ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2141/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
17/12/2021

87889 Môi trường lọc tinh trùng theo phương pháp thang nồng độ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1980/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
17/12/2021

87890 Môi trường lọc tinh trùng theo PP thang nồng độ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 569 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
07/12/2019