STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
87991 Ống kính nội soi mềm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM 00723/PL-ACT Còn hiệu lực
20/07/2023

87992 Ống kính nội soi mềm các loại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIMAI VIỆT NAM 07.2023/PL-SIMAI Còn hiệu lực
17/11/2023

87993 Ống kính nội soi mềm dùng 1 lần TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 187/170000001/PCBPL-BYT (2018) Còn hiệu lực
24/08/2022

87994 Ống kính nội soi niệu đạo và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 69121CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/09/2021

87995 Ống kính nội soi niệu đạo và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM 01223/PL-ACT Còn hiệu lực
23/11/2023

87996 Ống kính nội soi ổ bụng và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM 01223/PL-ACT Còn hiệu lực
23/11/2023

87997 Ống kính nội soi phế quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIMAI VIỆT NAM 06.2023/PL-SIMAI Đã thu hồi
15/11/2023

87998 Ống kính nội soi và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 814/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ACCUTECH VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/08/2020

87999 Ống kính nội soi và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1852/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM Còn hiệu lực
30/12/2020

88000 Ống kính phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 360170000074/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Đã thu hồi
11/12/2019