STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88021 Nẹp khóa xương đòn Titanium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 072/MKM/0420 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
05/04/2020

88022 Nẹp khóa xương đòn Titanium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 072/MKM/0420-REV Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
15/12/2021

88023 Nẹp khóa xương đòn trước TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 105/MKM/0520 Công ty TNHH Thiết bị y tế Danh Còn hiệu lực
28/05/2020

88024 Nẹp khóa xương đòn trước Titanium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 226/MKM/1220 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
24/12/2020

88025 Nẹp khóa xương đòn đầu ngoài TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0711/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

88026 Nẹp khóa xương đòn đầu ngoài TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0911/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

88027 Nẹp khóa đa hướng đầu dưới xương quay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0611/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

88028 Nẹp khóa đa hướng, vít khóa, vít nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 233/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/08/2019

88029 Nẹp khóa đa hướng, vít khóa, vít nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 234/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/08/2019

88030 Nẹp khóa đa hướng, vít khóa, vít nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 235/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/08/2019