STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88081 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-485/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
24/07/2020

88082 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-485/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
24/07/2020

88083 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-694/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
06/11/2019

88084 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-724/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
13/11/2019

88085 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-725/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
18/11/2019

88086 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-783/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
04/11/2019

88087 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-784/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
24/07/2020

88088 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-863/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
04/11/2019

88089 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-904/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
19/11/2019

88090 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-905/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
14/11/2019