STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88151 Máy đo điện cơ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG 17CVPL.NATUS Đã thu hồi
31/10/2022

88152 Máy đo điện cơ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG 18CVPL.NATUS Đã thu hồi
31/10/2022

88153 Máy đo điện cơ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT 06/PLYV Còn hiệu lực
22/11/2022

88154 Máy đo điện cơ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 84b/PL-VQ Còn hiệu lực
23/11/2022

88155 Máy đo điện cơ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC 05/2023/AN Còn hiệu lực
08/02/2023

88156 Máy đo điện cơ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG 50.23CVPL. Keypoint Còn hiệu lực
02/06/2023

88157 Máy đo điện cơ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 79/2022/PL-VQ Còn hiệu lực
15/05/2023

88158 Máy Đo Điện Cơ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUANG ANH 120723/PL-QA Còn hiệu lực
12/07/2023

88159 Máy đo điện cơ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM 20/PL-NPVN/23 Còn hiệu lực
01/12/2023

88160 Máy đo điện cơ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 29/BPL-OST Còn hiệu lực
19/04/2024