STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88161 Môi trường nuôi cấy Geri/Geri Medium TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2913-1S21/08/2019 PL-TTDV Công ty TNHH Thương Mại và Dược Phẩm Sang Còn hiệu lực
11/06/2021

88162 Môi trường nuôi cấy Mycobacteria TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 221124-01.DSM/BPL Còn hiệu lực
25/11/2022

88163 Môi trường nuôi cấy Mycobacteria TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 230207-01.DSM/BPL Còn hiệu lực
20/06/2023

88164 Môi trường nuôi cấy phát hiện Enterobacteriaceae sinh carbapenemase (CPE) TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220401-01.DSM/BPL Còn hiệu lực
05/04/2022

88165 Môi trường nuôi cấy phát hiện vi khuẩn lao TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210615-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
04/08/2021

88166 Môi trường nuôi cấy phát hiện vi khuẩn lao TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210619-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
04/08/2021

88167 Môi trường nuôi cấy phát hiện vi khuẩn mycobacteria TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220313-01.DSM/BPL Còn hiệu lực
15/03/2022

88168 Môi trường nuôi cấy phát hiện vi khuẩn mycobacteria TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220313-02.DSM/BPL Còn hiệu lực
15/03/2022

88169 Môi trường nuôi cấy phát hiện vi khuẩn mycobacteria TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN LIFE TECHNOLOGIES HOLDINGS PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 231113-01/BPL-MBD Còn hiệu lực
14/11/2023

88170 Môi trường nuôi cấy phát hiện vi khuẩn mycobacteria TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 231205-01.DSM/BPL Còn hiệu lực
05/12/2023