STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88171 Thiết bị trị liệu nhiệt bằng sóng vô tuyến tần số 448kHz INDIBA® Deep Care PREMIUM NS (Phụ lục 1 đính kèm) TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3656-1S29/1/2021 PL-TTDV CÔNG TY TNHH IONIAGA VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/11/2021

88172 Thiết bị trị liệu nhiệt bằng sóng vô tuyến tần số 448kHz INDIBA® Deep Care RGN TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3655 PL-TTDV CÔNG TY TNHH IONIAGA VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/06/2021

88173 Thiết bị trị liệu nhiệt bằng sóng vô tuyến tần số 448kHz INDIBA® Deep Care RGN (Phụ lục 1 đính kèm) TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3655-1S29/1/2021 PL-TTDV CÔNG TY TNHH IONIAGA VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/11/2021

88174 Thiết bị trị liệu nhiệt bằng sóng vô tuyến tần số 448kHz INDIBA® EDNA (Phụ lục 1 đính kèm) TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3822 PL-TTDV CÔNG TY TNHH IONIAGA VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/06/2021

88175 Thiết bị trị liệu nhiệt bằng sóng vô tuyến tần số 448kHz INDIBA® EDNA (Phụ lục 1 đính kèm) TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3822-1S4/5/2021 PL-TTDV CÔNG TY TNHH IONIAGA VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/11/2021

88176 Thiết bị trị liệu nhiệt bằng sóng vô tuyến tần số 448kHz INDIBA® EDNA PRO (Phụ lục 1 đính kèm) TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3823 PL-TTDV CÔNG TY TNHH IONIAGA VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/06/2021

88177 Thiết bị trị liệu nhiệt bằng sóng vô tuyến tần số 448kHz INDIBA® EDNA PRO (Phụ lục 1 đính kèm) TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3823-1S4/5/2021 PL-TTDV CÔNG TY TNHH IONIAGA VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/11/2021

88178 Thiết bị trị liệu sử dụng ánh sáng hồng ngoại LED TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MILENSEA 02/2023/ML Còn hiệu lực
26/05/2023

88179 Thiết bị trị liệu sử dụng ánh sáng hồng ngoại LED TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MILENSEA 02/2023/ML Còn hiệu lực
26/05/2023

88180 Thiết bị trị liệu sử dụng hệ thống ánh sáng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MILENSEA 01/2023/ML Còn hiệu lực
07/04/2023