STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88261 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 87-1PL-TTDV Vpđd Alcon Pharmaceuticals Ltd. Tại Tp.hcm Còn hiệu lực
09/02/2020

88262 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 88-1PL-TTDV Vpđd Alcon Pharmaceuticals Ltd. Tại Tp.hcm Còn hiệu lực
09/02/2020

88263 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 89-1PL-TTDV Vpđd Alcon Pharmaceuticals Ltd. Tại Tp.hcm Còn hiệu lực
09/02/2020

88264 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1641PL-TTDV Vpđd Alcon Pharmaceuticals Ltd. Tại Tp.hcm Còn hiệu lực
09/02/2020

88265 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 90-1PL-TTDV Vpđd Alcon Pharmaceuticals Ltd. Tại Tp.hcm Còn hiệu lực
09/02/2020

88266 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1642PL-TTDV Vpđd Alcon Pharmaceuticals Ltd. Tại Tp.hcm Còn hiệu lực
09/02/2020

88267 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1643PL-TTDV Vpđd Alcon Pharmaceuticals Ltd. Tại Tp.hcm Còn hiệu lực
09/02/2020

88268 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2820PL-TTDV Vpđd Alcon Pharmaceuticals Ltd. Tại Tp.hcm Còn hiệu lực
09/02/2020

88269 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2821PL-TTDV Văn phòng đại diện ALCON PHARMACEUTICALS LTD tại Thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
09/02/2020

88270 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2822PL-TTDV Vpđd Alcon Pharmaceuticals Ltd. Tại Tp.hcm Còn hiệu lực
09/02/2020