STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88431 Máy đo đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 118/170000083/PCBPL-BYT. CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Còn hiệu lực
31/12/2019

88432 Máy đo đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 126/2020/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đình Phong Còn hiệu lực
13/04/2020

88433 Máy đo đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 189-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT HƯỚNG DƯƠNG Còn hiệu lực
22/05/2020

88434 Máy đo đông máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 134/2020/CV-VQ CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Còn hiệu lực
29/10/2020

88435 Máy đo đông máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP 05-190000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP Còn hiệu lực
25/03/2021

88436 Máy đo đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1201/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
29/04/2021

88437 Máy đo đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 302/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Còn hiệu lực
30/11/2021

88438 Máy đo đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 303/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Còn hiệu lực
30/11/2021

88439 Máy đo đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN MỸ VĂN 02C/12/22/KQPL-MYVAN Còn hiệu lực
15/12/2022

88440 Máy đo đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 22.22-STG/PL-NK Còn hiệu lực
05/10/2023