STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88451 Máy đo đường huyết cá nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MEDIUSA 1301/2023/PL-MEDIUSA Còn hiệu lực
14/01/2023

88452 Máy đo đường huyết cá nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MEDIUSA 1302/2023/PL-MEDIUSA Còn hiệu lực
14/01/2023

88453 Máy đo đường huyết cá nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3377/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/02/2023

88454 Máy đo đường huyết cá nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3473/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/02/2023

88455 Máy đo đường huyết cá nhân TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT PHÁP 01-PL/2023/VP Còn hiệu lực
23/02/2023

88456 Máy đo đường huyết cá nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MEDIUSA 0704/2023/PL-MEDIUSA Còn hiệu lực
10/04/2023

88457 Máy đo đường huyết cá nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MEDIUSA 0804/2023/PL-MEDIUSA Còn hiệu lực
10/04/2023

88458 Máy đo đường huyết cá nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MEDIUSA 1704/2023/PL-MEDIUSA Còn hiệu lực
19/04/2023

88459 Máy đo đường huyết cá nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MEDIUSA 1604/2023/PL-MEDIUSA Còn hiệu lực
19/04/2023

88460 Máy đo đường huyết cá nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MAI 04/2023/SD-TTBYT Còn hiệu lực
25/04/2023