STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88491 Máy đọc chỉ thị sinh học cho chu trình tiệt khuẩn TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 25/MED0321 (1) CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM KHỬ TRÙNG CAO CẤP VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/04/2021

88492 Máy đọc chỉ thị sinh học cho chu trình tiệt khuẩn TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021264/170000164/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sản Phẩm Khử Trùng Cao Cấp Việt Nam Còn hiệu lực
02/08/2021

88493 Máy đọc chỉ thị sinh học cho chu trình tiệt khuẩn TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 15/MED0821 CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM KHỬ TRÙNG CAO CẤP VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/08/2021

88494 Máy đọc chỉ thị sinh học cho chu trình tiệt khuẩn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM KHỬ TRÙNG CAO CẤP VIỆT NAM 13-2024/ASP-KQPL Đã thu hồi
07/06/2024

88495 Máy đọc chỉ thị sinh học cho chu trình tiệt khuẩn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM KHỬ TRÙNG CAO CẤP VIỆT NAM 14-2024/ASP-KQPL Còn hiệu lực
11/06/2024

88496 Máy đọc CR TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200308 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ QUÂN KHOA Còn hiệu lực
27/05/2020

88497 Máy đọc dữ liệu y sinh TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 023-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty CP Lưu trữ Sài Gòn Còn hiệu lực
12/07/2019

88498 Máy đọc dùng cho phân tích nhóm máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 55/2019/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
03/02/2020

88499 Máy đọc dùng cho phân tích nhóm máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 76/2019/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
06/01/2020

88500 Máy đọc dùng cho phân tích nhóm máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 23/2024/NP-PL Còn hiệu lực
11/01/2024