STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88501 Ống nội khí quản (có bóng chèn/không có bóng chèn) các cỡ, các chất liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020018/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BMACARE Còn hiệu lực
17/03/2020

88502 Ống nội khí quản (có bóng, không bóng) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0246PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA Còn hiệu lực
11/06/2021

88503 Ống nội khí quản (phế quản) 2 nòng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ TÂM Y 004-TAMY/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/09/2023

88504 Ống nội khí quản - Curity Oral/Nasal Tracheal Tube Murphy Eye TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 76/MED0418/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/10/2019

88505 Ống nội khí quản - Endobronchial Tube TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 71/MED0418/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/10/2019

88506 Ống nội khí quản - Lo-Contour Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffed/ Reinforced TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 69/MED0418/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/10/2019

88507 Ống nội khí quản - Nasal RAE Tracheal Tube Cuffed TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 70/MED0418/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/10/2019

88508 Ống nội khí quản - Nasal RAE Tracheal Tube Cuffed / Murphy Eye TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 291/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/10/2019

88509 Ống nội khí quản - Oral RAE Tracheal Tube Cuffed/ Murphy Eye TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 67/MED0418/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/10/2019

88510 Ống nội khí quản - Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffless Murphy eye TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 66/MED0418/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/10/2019