STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88511 Máy đo/ phân tı́ch chức năng hô hấp TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 293-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Quỳnh Nghi Còn hiệu lực
14/04/2020

88512 Máy đo/ phân tı́ch chức năng hô hấp TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 293-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Quỳnh Nghi Còn hiệu lực
14/04/2020

88513 Máy đo/ phân tı́ch chức năng hô hấp TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 293-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Quỳnh Nghi Còn hiệu lực
14/04/2020

88514 Máy đo/ phân tı́ch chức năng hô hấp TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 293-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Quỳnh Nghi Còn hiệu lực
14/04/2020

88515 Máy đo/ phân tı́ch chức năng hô hấp TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 293-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Quỳnh Nghi Còn hiệu lực
14/04/2020

88516 Máy đo/ phân tı́ch chức năng hô hấp TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 293-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Quỳnh Nghi Còn hiệu lực
14/04/2020

88517 Máy đo/phân tích chức năng hô hấp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210749-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM & DV KỸ THUẬT NGÀY MAI Còn hiệu lực
12/10/2021

88518 Máy đọc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES VX004/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN Đã thu hồi
12/11/2019

88519 Máy đọc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES VX005/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN Đã thu hồi
12/11/2019

88520 Máy đọc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-53/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
15/11/2019