STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88581 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 02-2023/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/06/2023

88582 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 03-2023/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/06/2023

88583 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 04-2023/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/06/2023

88584 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 05-2023/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/06/2023

88585 Máy đo đường huyết TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XNK CÔNG TOÀN 12/CT-BPL Còn hiệu lực
11/07/2023

88586 Máy đo đường huyết TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEALTHCARE HCT 005PL/PCBPL-BYT/HCT Còn hiệu lực
14/08/2023

88587 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH 32/170000100/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/09/2023

88588 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 10-2023/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/10/2023

88589 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 09-2023/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/10/2023

88590 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 07-2023/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/10/2023