STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88601 Máy đo độ loãng xương toàn thân bằng tia X TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 04/2019/180000013/PCBPL - BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI G&B VIỆT NAM Đã thu hồi
07/06/2019

88602 Máy đo độ loãng xương toàn thân bằng tia X TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 115-2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
04/08/2022

88603 Máy đo độ loãng xương toàn thân bằng tia X TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 30/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
19/10/2022

88604 Máy đo độ loãng xương toàn thân bằng tia X TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 30/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
19/10/2022

88605 Máy đo độ loãng xương toàn thân bằng tia X TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 30/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
19/10/2022

88606 Máy đo độ loãng xương toàn thân DEXA TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0418PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật MSD Còn hiệu lực
04/08/2020

88607 Máy đo độ loãng xương và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 81/170000044/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D Còn hiệu lực
20/06/2019

88608 Máy đo độ loãng xương và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 119/170000044/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D Còn hiệu lực
28/06/2019

88609 Máy đo độ loãng xương và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 144/170000044/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D Còn hiệu lực
28/06/2019

88610 Máy đo độ ô xy bão hòa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 51a/2020/CV-VQ CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Còn hiệu lực
29/10/2020