STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88621 Thuốc thử chỉ thị Lactophenol Cotton Blue TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220812-04.DSM/BPL Còn hiệu lực
20/12/2022

88622 Thuốc thử chỉ thị Nitrophenyl TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 130/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
13/08/2021

88623 Thuốc thử chỉ thị Nitrophenyl TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 100/2022/NP-PL Còn hiệu lực
22/08/2022

88624 Thuốc thử chỉ thị oxidase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210731 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
16/09/2021

88625 Thuốc thử chỉ thị Oxidase TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220812-02.DSM/BPL Còn hiệu lực
19/12/2022

88626 Thuốc thử chỉ thị PYR TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210730 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
16/09/2021

88627 Thuốc thử chỉ thị Tryptophan Deaminase (TDA) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 127/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
11/08/2021

88628 Thuốc thử chỉ thị Vogesproskauer A TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220822-06.DSM/BPL Còn hiệu lực
19/12/2022

88629 Thuốc thử chỉ thị Vogesproskauer B TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220822-07.DSM/BPL Còn hiệu lực
20/12/2022

88630 Thuốc thử chỉ thị β-Naphthylamine trong xét nghiệm Pyrrolidonyl-β-naphthylamide (PYR) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 183/2022/NP-PL Còn hiệu lực
23/09/2022