STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88651 Ống nối dùng trong phẫu thuật tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 51/MED0819 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/02/2020

88652 Ống nối dùng trong phẫu thuật tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 52/MED0819 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/02/2020

88653 Ống nối dùng trong phẫu thuật tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 53/MED0819 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/02/2020

88654 Ống nối dùng trong phẫu thuật tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 54/MED0819 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/02/2020

88655 Ống nối dùng trong phẫu thuật tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 55/MED0819 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/02/2020

88656 Ống nối dùng trong phẫu thuật tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 56/MED0819 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/02/2020

88657 Ống nối dùng trong phẫu thuật tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 57/MED0819 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/02/2020

88658 Ống nối dùng trong phẫu thuật tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 58/MED0819 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/02/2020

88659 Ống nối dùng trong phẫu thuật tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 59/MED0819 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/02/2020

88660 Ống nối dùng trong phẫu thuật tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 60/MED0819 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/02/2020